2 ஒரு பிரச்னைக்காவது தீர்வு 

3 விதண்டா வாதமின்மை  

4 மற்றவரின் வாதத்தை முழுமையாக கேட்கும் திறன்

3 candidates plus 2 standby selected in each selection room

1 சுய சிந்தனை  

2 ஒரு பிரச்னைக்காவது தீர்வு 

3 விதண்டா வாதமின்மை  

4 மற்றவரின் வாதத்தை முழுமையாக கேட்கும் திறன் 

5 சொல்லிலும் செயலிலும் அவையடக்கம்  

6 எந்த முன்னறிவிப்பு இல்லாமல்  உடனே பேசும்  திறன்

Judges – 3 x no. of selection rooms Judges on 

3 plus 3 standby selected in each room

Third Stage 

தொடர் பட்டிமன்றம் on integrated topic/s TOPIC GIVEN BEFORE

 CHOSEN 5 groups  (1 group is 3 contestants x 2 sides) 5 groups is total 30 candidates.

One group eliminated

1 சுய சிந்தனை  

2 ஒரு பிரச்னைக்காவது தீர்வு 

3 விதண்டா வாதமின்மை  

4 மற்றவரின் வாதத்தை முழுமையாக கேட்கும் திறன் 

5 சொல்லிலும் செயலிலும் அவையடக்கம்  

6 எந்த முன்னறிவிப்பு இல்லாமல்  உடனே பேசும்  திறன்

7 பொய் பேசாமை 

8 ஜனநாயகம் பற்றிய தெளிவான புரிதல்

9 நயம்பட உரைத்தல் 

10 அடுத்தவர் பற்றி குறை  சொல்லா  நற்பண்பு   

Fourth Stage TOPIC ON THE SPOT

CHOSEN 4 groups  (1 group is 3 contestants x 2 sides) 4 groups is total 24 candidates.

One group eliminated

1 சுய சிந்தனை  

2 ஒரு பிரச்னைக்காவது தீர்வு 

3 விதண்டா வாதமின்மை  

4 மற்றவரின் வாதத்தை முழுமையாக கேட்கும் திறன் 

5 சொல்லிலும் செயலிலும் அவையடக்கம்  

6 எந்த முன்னறிவிப்பு இல்லாமல்  உடனே பேசும்  திறன்

7 பொய் பேசாமை 

8 ஜனநாயகம் பற்றிய தெளிவான புரிதல்

9 நயம்பட உரைத்தல் 

10 அடுத்தவர் பற்றி குறை  சொல்லா  நற்பண்பு   

Fifth  Stage TOPIC ON THE SPOT

CHOSEN 3 groups  (1 group is 3 contestants x 2 sides) 3 groups is total 18 candidates.

One group eliminated

1 சுய சிந்தனை  

2 ஒரு பிரச்னைக்காவது தீர்வு 

3 விதண்டா வாதமின்மை  

4 மற்றவரின் வாதத்தை முழுமையாக கேட்கும் திறன் 

5 சொல்லிலும் செயலிலும் அவையடக்கம்  

6 எந்த முன்னறிவிப்பு இல்லாமல்  உடனே பேசும்  திறன்

7 பொய் பேசாமை 

8 ஜனநாயகம் பற்றிய தெளிவான புரிதல்

9 நயம்பட உரைத்தல் 

10 அடுத்தவர் பற்றி குறை  சொல்லா  நற்பண்பு   

FINALE 1 – 2 GROUPS winner of finale -1 announced

finale 2 same 2 groups winner  of finale-2 announced

IF same group wins finale 1 and finale 2 – that group wins the competition

If there is a tie

finale 3 same 2 groups winner  of finale-2 announced

From the winner group to select the top speaker

rapid fire contest

  1. 60 seconds talk on the spot topic
  2. Rapid fire questions
  3. Their own topic and speech 5 minutes
  4. What pledge they will take that they will keep till their life time ?

I Prize  To be announced – 

II Prize To be announced

Consolation prizes Certificates and Medals